Hund 1 (blau)

Hund 2 (grün)

Hund 3 (Park)

Hund 4 (rot)

Katze 1 (flieder)

Katze 2 (rosa)